strona główna | bip

Regulamin i kalendarz rekrutacji w 2016/2017 r.


 

W roku szkolnym 2016/2017 planowane są następujące klasy:

  • Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim (sprawdzian uzdolnień kierunkowych).
  • Klasa dwujęzyczna z językiem niemieckim (sprawdzian uzdolnień kierunkowych).
  • Klasa sportowa (test sprawności fizycznej).
  • Klasy ogólnodostępne.
  • Klasa integracyjna.

 

1. Uczniowie zainteresowani klasą dwujęzyczną lub sportową powinni złożyć wniosek (podpisany przez rodziców) najpóżniej do dnia 10 maja br.

2. Uczniowie należący do obwodu a zainteresowani klasą dwujęzyczną lub sportową powinni na platformie rekrutacji wybrać opcję - Rekrutacja Otwarta.

 Konsultacje dla rodziców i uczniów

każdy wtorek o godz. 17.00 - 18.00
.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do

Publicznego Gimnazjum nr 8

z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi

im. Królowej Jadwigi

w Radomiu

 

 

I.  PODSTAWA PRAWNA

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i  trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i termniów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupęłniajacego.

3. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświatyności z dnia 12 lutego 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

4. Uchwała nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

5. Statut Publicznego Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Radomiu.

 

 II.            OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 1

 

     1. Publiczne Gimnazjum Nr 8 prowadzi nabór  elektroniczny do klas pierwszych rejonowych, klas integracyjnych, klas dwujęzycznych  oraz sportowych.

    2. Kandydat ubiegający się  o przyjęcie do pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum Nr 8 obowiązany jest złożyć wniosek w sekretariacie szkoły w terminie 11.04.2016 - 28.06.2016 określonym w harmonogramie.

    3. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do danej klasy podejmuje dyrektor szkoły na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

    4. Podania kandydatów spoza rejonu, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mają ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, nie będą rozpatrywane.

    5. Ostateczną decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej  gimnazjum ucznia zamieszkałego poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły.

           

 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych gimnazjów, organem prowadzącym jest Gimna Miasta Radomia.

 Kryteria i liczba punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum.

 

 § 2

 1. Rekrutację koordynuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.

 

 

 

III.           Kryteria naboru do klas dwujęzycznych

 

1. O przyjęcie do klasy dwujęzycznej może ubiegać się kandydat, który przystąpi do sprawdzianu predyspozycji językowych dnia 18.05.2016 r. o godz. 10.00 wg harmonogramu.

2. W rekrutacji uwzględniane są tylko wyniki tych kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

3. Ogłoszenie wyników sprawdzianu  nastąpi  nie później niż do 31.05.2016 do godz. 15.00   wg harmonogramu

4. Do klas dwujęzycznych przyjmowani są uczniowie, którzy pozytywnie zaliczyli sprawdzian uzdolnień kierunkowych (przykładowe testy predyspozycji językowych test 1, test 2).

5. Laureaci i finaliści  konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

6. Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje Dyrektor szkoły.

 

 

 

IV.          Kryteria naboru do klas integracyjnych

 

 1. Naboru uczniów do oddziałów integracyjnych dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Komisja podejmuje decyzje, jakie dzieci zakwalifikowane zostaną do oddziału integracyjnego, biorąc pod uwagę możliwości placówki, specyfikę niepełnosprawności dzieci, dostosowania architektoniczne, kwalifikacje kadry, oczekiwania i potrzeby rodziców.
 2. Zgodnie z regulacją prawną klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym na pierwszy rok, na cały etap nauki w gimnazjum lub na czas nieokreślony.
 3. Szkoła jest w stanie zapewnić naukę w klasach integracyjnych uczniom:
 • niepełnosprawnym ruchowo (w tym z afazją)
 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z autyzmem /w tym zespołem Aspergera/
 • słabo słyszącym
 • słabo widzącym

4. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do klasy integracyjnej na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Ważnym kryterium doboru pozostałych uczniów są indywidualne predyspozycje (kultura osobista, wrażliwość, komunikatywność).

5. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia ucznia niepełnosprawnego w przypadku, gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić dziecku właściwych warunków kształcenia i rewalidacji, co wynikać może ze specyfiki niepełnosprawności dziecka lub innych problemów niezależnych od Dyrektora szkoły.

6. Po podjęciu decyzji o nauce dziecka w naszej placówce rodzice powinni dostarczyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej w szkole masowej;
 • skierowanie do klasy integracyjnej wydane przez Prezydenta Miasta Radomia
 • podanie rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły;
 • kartę zdrowia ucznia.

 

 

V.           Kryteria naboru do klas sportowych (dyscyplina - piłka ręczna)

 

   Dla kandydatów do klas sportowych Publicznego Gimnazjum nr 8 w Radomiu, szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza testy zaliczeniowe zawarte w załączniku "Kryteria testu sprawnościowego";

   1. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie, którzy:

 • pozytywnie zaliczyli test ogólnej sprawności fizycznej (wymagane min 60%);
 • dostarczyli zaświadczenie lekarskie potwierdzający dobry stan zdrowia;
 • dostarczyli pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka w klasie sportowej.

   2. Sprawdzian sprawności fizycznej ogólnej odbędzie się w 17.05.2016 o godz. 10.00 wg harmonogramu.

   3. Ogłoszenie wyników sprawdzianu nastąpi nie później niż do 31.05.2016 do godz. 15.00   wg harmonogramu.

 

 

VI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji.

  2. Po zakończeniu rekrutacji w terminie określonym przez zarządzenie zewnętrzne przydział do klas jest ostateczny i nie podlega weryfikacji na indywidualne prośby rodziców.

Odstępstwa stanowią:

a)    prośba rodzica lub prawnego opiekuna o przepisanie ucznia z klasy ogólnodostępnej do integracyjnej, jeśli pozwala na to liczebność oddziału oraz uczeń spełnia kryteria określone regulaminem,

b)    decyzja Dyrektora dotycząca istotnych kwestii organizacyjnych.

 1. Kalendarz rekrutacji na dany rok szkolny podawany jest do wiadomości zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 2. Wszelkie informacje o zasadach naboru do klas pierwszych  dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.

 

 

 


PARTNERZY